ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

فروش ارلن مایر
قیمت ارلن مایر شیشه ای

ارلن مایر یا ارلن  چیست ؟

عموماً جهت جوشاندن مایعات آزمایشگاهی و جداسازی گازها و تیتراسیون به کار می‌رود.

ارلن آزمایشگاهی ساخته شده از شیشه پیرکس (بروسیلیکات3.3) با تحمل حرارتی بالا

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 25 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت :

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 50 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت :

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 100 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 14000 تومان

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 250 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 17000 تومان

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 500 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 24000 تومان

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 1000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 40000 تومان

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 2000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 96000 تومان

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 3000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 155000 تومان

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 5000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 200000 تومان

ارلن مایر درپیچ دار

ارلن درپیچ دار 25 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 68000 تومان

ارلن مایر درپیچ دار

ارلن درپیچ دار 50 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 70000 تومان

ارلن مایر درپیچ دار

ارلن درپیچ دار 100 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 75000 تومان

ارلن مایر درپیچ دار

ارلن درپیچ دار 250 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 80000 تومان

ارلن مایر درپیچ دار

ارلن درپیچ دار500 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 110000 تومان

ارلن مایر درپیچ دار

ارلن درپیچ دار 1000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 185000 تومان

ارلن مایر درپیچ دار

ارلن درپیچ دار 2000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 260000 تومان

ارلن مایر درپیچ دار

ارلن درپیچ دار500 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 155000 تومان

ارلن مایر درپیچ دار

ارلن درپیچ دار 1000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 200000 تومان

erlenmeyer-flask-with-ns-standard-joint

ارلن روداژ دار 50 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

erlenmeyer-flask-with-ns-standard-joint

ارلن رداژدار 100 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

erlenmeyer-flask-with-ns-standard-joint

ارلن رداژدار 250 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

erlenmeyer-flask-with-ns-standard-joint

ارلن رداژدار 500 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

erlenmeyer-flask-with-ns-standard-joint

ارلن رداژدار 1000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

erlenmeyer-flask-with-ns-standard-joint

ارلن رداژدار 2000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

erlenmeyer-flask-with-ns-standard-joint

ارلن رداژدار 3000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

erlenmeyer-flask-with-ns-standard-joint

ارلن رداژدار 5000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

erlenmeyer-flask-with-ns-standard-joint

ارلن رداژدار 10000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

erlenmeyer-flask-wide-neck

ارلن دهانه گشاد 100 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

erlenmeyer-flask-wide-neck

ارلن دهانه گشاد 250 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

erlenmeyer-flask-wide-neck

ارلن دهانه گشاد 500 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

erlenmeyer-flask-wide-neck

ارلن دهانه گشاد 1000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

erlenmeyer-flask-wide-neck

ارلن دهانه گشاد 2000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

ارلن مایر آلمانی

ارلن زیماکس 50 سی سی

برند زیماکس simax کشور چک
جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

ارلن مایر آلمانی

ارلن زیماکس 100 سی سی

برند زیماکس simax کشور چک
جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

ارلن مایر آلمانی

ارلن دهانه گشاد 250 سی سی

برند زیماکس simax کشور چک
جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

ارلن مایر آلمانی

ارلن زیماکس 500 سی سی

برند زیماکس simax کشور چک
جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

ارلن مایر آلمانی

ارلن زیماکس 1000 سی سی

برند زیماکس simax کشور چک
جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

ارلن مایر آلمانی

ارلن دهانه گشاد 2000 سی سی

برند زیماکس simax کشور چک
جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

ارلن مایر آلمانی

ارلن زیماکس 3000 سی سی

برند زیماکس simax کشور چک
جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

ارلن مایر آلمانی

ارلن زیماکس 5000 سی سی

برند زیماکس simax کشور چک
جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

کاربرد ارلن مایر آزمایشگاهی

یکی از ظروف پرکاربرد آزمایشگاه و یکی از پرطرفدارترین انواع شیشه آلات آزمایشگاهی ‌است.ارلن مایر به شکل مخروطی با دو مدل گردن باریک و ارلن دهانه گشاد موجود است.از ارلن مایر برای نگهداری، مخلوط کردن محلول‌ها اندازه گیری مایعات و حرارت دادن محلول‌ها استفاده می‌شود.

ورادات و تولید و فروش انواع ارلن آزمایشگاهی : 
  1. ارلن مایر 
  2. ارلن دهانه گشاد
  3. ارلن درپیچدار 
  4. ارلن رداژ دار
 برند های زیماکس SIMAX اصلی کشور چک  و  چینی  ( جنس پیرکس , بروسیلیکات 3.3)