آبفشان آزمایشگاهی

پیست (آبفشان) پلاستیکی

آبفشان چیست : یک بطری پلاستیکی همراه با یک نازل برای شست و شوی ظروف آزمایشگاهی مختلف مثل لوله های آزمایش , بشر و بالن ژوژه  استفاده می شود.

با توجه به کارهایی که انجام می شود ، ممکن است آبفشان آزمایشگاهی با طیف وسیعی از حلال ها و معرف ها آزمایشگاهی رایج پر شود. این موارد شامل آب دیونیزه ، محلول های شوینده و حلال های شستشو مانند استون ، ایزوپروپانول یا اتانول است . در آزمایشگاه های بیولوژیکی نگهداری محلول هیپوکلریت سدیم در یک بطری شستشو برای ضد عفونی کردن مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه :  برای شناسایی خطرات احتمالی از برچسب های هشدار دهنده ایمنی نیز استفاده می شود.

پیست آزمایشگاهی

پیست 250 سی سی

قیمت :

پیست آزمایشگاهی

پیست 500 سی سی

قیمت :

پیست آزمایشگاهی

پیست 1000 سی سی

قیمت :