مزور (استوانه مدرج)

فروش استوانه مدرج آزمایشگاهی (لیست قیمت مزور )

مزور یا استوانه مدرج ابزار آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجم معینی از مایعات مختلف به کار می رود.

استوانه مدرج پایه گرد ساخته شده از شیشه پیرکس (بروسیلیکات3.3) با تحمل حرارتی بالا می باشد.

فروش استوانه مدرج

استوانه مدرج 5 سی سی

جنس پیرکس(بروسیلیکات3.3)
دقت 0.05 میلی لیتر
قیمت: 14500 تومان

فروش استوانه مدرج

استوانه مدرج 10 سی سی

جنس پیرکس(بروسیلیکات3.3)
دقت 0.1 میلی لیتر
قیمت:15000 تومان

فروش استوانه مدرج

استوانه مدرج 25 سی سی

جنس پیرکس(بروسیلیکات3.3)
دقت 0.25 میلی لیتر
قیمت:15500 تومان

فروش استوانه مدرج

استوانه مدرج 50 سی سی

جنس پیرکس(بروسیلیکات3.3)
دقت 0.05 میلی لیتر
قیمت:15500 تومان

فروش استوانه مدرج

استوانه مدرج 100 سی سی

جنس پیرکس(بروسیلیکات3.3)
دقت 0.5 میلی لیتر
قیمت: 20000 تومان

فروش استوانه مدرج

استوانه مدرج 250 سی سی

جنس پیرکس(بروسیلیکات3.3)
دقت 1 میلی لیتر
قیمت:28000 تومان

فروش استوانه مدرج

استوانه مدرج 500 سی سی

جنس پیرکس(بروسیلیکات3.3)
دقت 2.5 میلی لیتر
قیمت:35000 تومان

فروش استوانه مدرج

استوانه مدرج 1000 سی سی

جنس پیرکس(بروسیلیکات3.3)
دقت 5 میلی لیتر
قیمت:54000 تومان

فروش استوانه مدرج

استوانه مدرج 2000 سی سی

جنس پیرکس(بروسیلیکات3.3)
دقت 10 میلی لیتر
قیمت: