فروش فیلتر سرسرنگی

فروش فیلتر سرسرنگی

در جنس های مختلف :
CAسلولز استات , PTFE تفلون , PVDF ,  MCE  ,  پلی اتر سولفون PES … در سایز و پورسایز مختلف

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PTFE

0.22 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PTFE

0.45 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PTFE

0.22 قطر 13

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PTFE

0.45 قطر 13

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی CA سلولز استات

0.45 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی CA سلولز استات

0.22 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی سلولز استات

0.45 قطر 30

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی سلولز استات

0.45 قطر 30

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی سلولز استات

0.22 قطر 33

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی سلولز استات

0.45 قطر 33

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی سلولز استات

0.45 قطر 13

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی سلولز استات

0.22 قطر 13

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PVDF

0.45 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PVDF

0.22 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PVDF

0.22 قطر 13

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PVDF

0.45 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی NEYLON

0.22 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی NEYLON

0.22 قطر 13

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی MCE

0.45 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی MCE

0.22 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی MCE

0.22 قطر 13

قیمت فیلتر سر سرنگی یا فیلتر سرنگی

و همچنین برای واردات انواع فیلترهای سارتریوس در کمتر زمان برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید

راهنمای انتخاب فیلتر سر سرنگی , فیلتر سرسرنگی ممبران , فیلتر سرسرنگی چیست , قیمت فیلتر سر سرنگی , فیلتر سرسرنگی سارتریوس , فیلتر سرسرنگی 0.2 , فیلتر سرسرنگی 0.45 , فیلتر سرسرنگی mce, فیلتر سرسرنگی سلولز استات , فیلتر سر سرنگی آزمایشگاهی , فیلتر سرسرنگی استریل ,