مواد شیمیایی مرک سیگما کارلو

گاز پک

گاز پک A مرک

هر بسته 165/000 تومان

قرص PBS

قرصPBS فسفات بافر

هر عدد قرص 3/000 تومان برای 100 میلی لیتر

DPD1

قرص DPD1

هر عدد قرص 600 تومان

ورق TLC

ورق TLC مرک 105554

هر بسته 315/000 تومان

کاغذ لایه نازک کروماتوگرافی

ورق TLC مرک

هر برگ 20/20cm تومان17/000

کاغذ ph

کاغذ PH مرک

کاغذ PH مرک هر بسته 29/0000 تومان

تیترازول بافر 10

تیترازول بافر 10 مرک 109890

هر عدد 78/000 تومان

تیترازول بافر 4

تیترازول بافر 4 مرک 109884

هر عدد 66/000

تیترازول بافر 7

تیترازول بافر 7 مرک 109887

هر عدد 73/0000 تومان

تیترازول بافر9

تیترازول بافر 9 مرک 109889

هر عدد 78/000 تومان

بافر 7 یک لیتری مرک 109431

بافر 4 یک لیتری مرک 109435

بافر 7 یک لیتری مرک 109431

بافر 10 یک لیتری 109438

بافر 7 یک لیتری مرک 109431

بافر 7 یک لیتری مرک 109431

سیتریک اسید 100244

سیتریک اسید منو هیدرات مرک

یک کیلویی 135/000 تومان

متانول کارلو

متانول کارلو

2/5 لیتری هر لیتر 30/000

فولین

فولین E463562

500CC قیمت 205/ومانت

انیز آلدهید

انیزآلدهید کارلو 415312

100CC قیمت 110/000 تومان

سیتریک اسید مونو هیدرات

سیتریک اسید مونوهیدرات کارلو

1 کیلویی

آمونیاک

محلول آمونیاک مرک 105432

2/5 لیتری هر لیتر65/000 تومان

آب اکسژنه

آب اکسیژنه مرک

1 لیتری 82/000 تومان

n-هگزان

نرمال هگزان مرک 104368

2/5 لیتری هر لیتر105/000 تومان

کربن اکتیو

کربن اکتیو (زغال فعال)

کربن اکتیو گرانولی 1 کیلو

کربن اکتیو

کربن اکتیو (زغال فعال )

کربن اکتیو گرانولی 500 گرمی

خرید کربن اکتیو پودزی

کربن اکتیو زغال فعال

کربن اکتیو پودری