جار بی هوازی

خرید جار بی هوازی آزمایشگاهی

anaerobic jar - جار بی هوازی

جار بی هوازی

قیمت هر دستگاه 120/000 تومان

طرز استفاده بعد از قرار دادن پلیت ها در داخل جار از گاز پک استفاده می شود. بعد از بسته شدن کامل درب جار سطح گاز پک را با آب آغشته کرده و آنرا داخل جار قرار دهید .گاز پک در طی واکنش با آب اکسیژن محیط داخل جار را مصرف کرده و با حذف اکسیژن محیط شرایط بی هوازی برای رشد باکتری فراهم می شود.