مواد شیمیایی جامدات مجللی

فروش مواد شیمیایی جامد مجللی

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

آمونیوم استات

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

پتاسیم استات

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

سدیم استات خشک

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

سدیم بنزوات

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

سدیم هیدروکساید گرانول

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

سدیم هیدروکساید پرک

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

سدیم کلراید

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

منیزیم کلراید 6آبه

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

کلسیم کلراید 2 آبه

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

مس کلراید 6آبه

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

آهن کلراید 6آبه

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

آمونیوم کلراید

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

سدیم نیترات

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

سدیم سولفیت خشک

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

آهن سولفات هیدراته

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

منیزیم سولفات هیدراته

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

تری سدیم سیترات 2آبه

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

تری سدیم فسفات 12آبه

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

دی سدیم هیدروژن فسفات

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

سدیم دی هیدروژن فسفات

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

دی پتاسیم هیدروژن فسفات

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

پتاسیم پرمنگنات

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

پتاسیم دی کرومات

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

پتاسیم هیدروکساید

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

پتاسیم آیداید

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

سدیم متابی سولفیت

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

سدیم هیدروژن کربنات

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

سدیم کربنات

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

کلسیم کربنات

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

اسید بوریک

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

اسید تارتاریک

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

اسید سیتریک

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

اسید سولفوسالیسیلیک

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

سدیم لوریل سولفات

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

سیلیکاژل

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

بنتونیت

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

ا د ت آ

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

نیترات نقره

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

پارافین جامد گرانول

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

پارافین جامد گرانول

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

موم زرد پاتوبیولوژی

شیمیایی دکتر مجللی - مواد شیمیایی جامدات مجللی

موم سفید پابیولوژی

انواع پک ها و بسته بندی مایعات

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

10 گرمی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

50 گرمی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

100 گرمی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

800 گرمی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

1 کیلویی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

3 کیلویی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

4 کیلویی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

5 کیلویی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

10 کیلویی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

15 کیلویی