ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی

بشر پلاستیکی قابل اتوکلاو

بشر پلاستیکی 50 سی سی

قیمت:1/200 تومان

بشر پلاستیکی قابل اتوکلاو

بشر پلاستیکی 100 سی سی

قیمت:1/400

بشر پلاستیکی قابل اتوکلاو

بشر پلاستیکی 250 سی سی

قیمت:2/300 تومان

بشر پلاستیکی قابل اتوکلاو

بشر پلاستیکی 400 سی سی

قیمت:2/600 تومان

بشر پلاستیکی قابل اتوکلاو

بشر پلاستیکی 600 سی سی

قیمت:2/800 تومان

بشر پلاستیکی قابل اتوکلاو

بشر پلاستیکی 800 سی سی

قیمت:3/500 تومان

بشر پلاستیکی قابل اتوکلاو

بشر پلاستیکی 1000 سی سی

قیمت:4/000 تومان

بشر پلاستیکی قابل اتوکلاو

بشر پلاستیکی 2000 سی سی

قیمت:6/200 تومان

بشر پلاستیکی قابل اتوکلاو

بشر پلاستیکی 3000 سی سی

قیمت:9/500 تومان

بشر پلاستیکی قابل اتوکلاو

مجموع 5 عددی

سایز 100-250-400-600-800-1000 قیمت:15/000 تومان

مخروطی - ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی

بشر پلاستیکی مخروطی 50 سی سی

مخروطی - ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی

بشر پلاستیکی مخروطی 100 سی سی

مخروطی - ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی

بشر پلاستیکی مخروطی 250 سی سی

مخروطی - ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی

بشر پلاستیکی مخروطی 500 سی سی

مخروطی - ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی

بشر پلاستیکی مخروطی 1000 سی سی

فروش بشر پلاستیکی دسته دار

بشر پلاستیکی دسته دار 250 سی سی

چاپ شده - حک شده

فروش بشر پلاستیکی دسته دار

بشر پلاستیکی دسته دار 500 سی سی

چاپ شده - حک شده

فروش بشر پلاستیکی دسته دار

بشر پلاستیکی دسته دار 1000 سی سی

چاپ شده - حک شده

فروش استوانه مدرج پلاستیکی

استوانه مدرج پلاستیکی (مزور) 25 سی سی

حک شده

فروش استوانه مدرج پلاستیکی

استوانه مدرج پلاستیکی (مروز) 50 سی سی

حک شده

فروش استوانه مدرج پلاستیکی

استوانه مدرج پلاستیکی (مزور) 100 سی سی

حک شده

فروش استوانه مدرج پلاستیکی

استوانه مدرج پلاستیکی (مزور) 250 سی سی

حک شده

فروش استوانه مدرج پلاستیکی

استوانه مدرج پلاستیکی (مروز) 500 سی سی

حک شده

فروش استوانه مدرج پلاستیکی

استوانه مدرج پلاستیکی (مزور) 1000 سی سی

حک شده

آبفشان

آبفشان پیست 250 سی سی

آبفشان

آبفشان پیست500 سی سی

آبفشان

آبفشان 1000 سی سی

فروش قیف پلاستیکی

قیف پلاستیکی 7 سانت

فروش قیف پلاستیکی

قیف پلاستیکی 10 سانت