کیت آنالیز آب

فروش کیت های آنالیز آب

کلر قرصی - کیت آنالیز آب

کیت کلرسنج قرصی dpd

روش آزمایش:رنگ سنجی
قیمت 40/000 تومان

اندازه گیری سخت کل آب - کیت آنالیز آب

کیت اندازه گیری سختی کل آب V-210

روش آزمایش:تیتراسیون کاربرد:سنجش سختی آب خام قیمت 23/000 تومان

اندازه گیری سخت کل آب - کیت آنالیز آب

کیت سنجش سختی کل آب
V-212

روش آزمایش:تیتراسیون کاربرد:سختی آب تصفیه شده قیمت: 28/000 تومان

اندازه گیری سخت کل آب - کیت آنالیز آب

کیت سختی سنج کل آب
V-215

روش آزمایش:تیتراسیون کاربرد:مجموع سختی آبهای قلیایی دیگ بخار، برج خنک کننده
قیمت:30/000 تومان

کلر پودری - کیت آنالیز آب

اندازه گیری کلر پودری dpd

روش آزمایش:رنگ سنجی قیمت:28/000 تومان

کلر ارتو - کیت آنالیز آب

کیت اندازه گیری کلر محلولی ارتو

روش آزمایش:رنگ سنجی
قیمت 25/000 تومان

کلر ارتو و پی اچ - کیت آنالیز آب

اندازه گیری کیت کلر و ph ارتو

روش آزمایش:رنگ سنجی کلر قیمت:30/0000 تومان

کلرسنج قرصی و پی اچ - کیت آنالیز آب

اندازه گیری کلر قرصیdpd و Ph

روش آزمایش:رنگ سنجی قیمت:52/000 تومان

پی اچ قرصی - کیت آنالیز آب

کیت اندازه گیری ph قرصی

روش آزمایش:رنگ سنجی قیمت:29/000 تومان

پی اچ پودری - کیت آنالیز آب

کیت اندازه گیری ph محلول

روش آزمایش:رنگ سنجی
قیمت:22/000 تومان

اکسیژن سنجی - کیت آنالیز آب

اندازه گیری کلر پودری dpd

روش آزمایش:تیترایون قیمت:36/000 تومان

اندازه گیری نیترات آب - کیت آنالیز آب

کیت اندازه گیری نیترات آب

روش آزمایش: رنگ سنجی قیمت 38/000 تومان

اکسیژن سنجی 1 - کیت آنالیز آب

کیت اندازه گیری اکسیژن DO

روش آزمایش:تیتراسیون
قیمت:36/000 تومان

اندازه گیری نیتریت - کیت آنالیز آب

کیت اندازه گیری نیتریت

روش آزمایش:رنگ سنجی قیمت:32/000 تومان

هیدرازین - کیت آنالیز آب

کیت اندازه گیری هیدرازین آب

روش آزمایش: رنگ سنجی قیمت 44/000 تومان

اندازه گیری سولفیت - کیت آنالیز آب

کیت اندازه گیری سولفیت

روش آزمایش:تیتراسیون
قیمت:32/000 تومان

فسفات - کیت آنالیز آب

کیت اندازه گیری فسفات

روش آزمایش:رنگ سنجی قیمت:32/000 تومان

هیدرازین - کیت آنالیز آب

کیت اندازه گیری آمونیاک

روش آزمایش: رنگ سنجی قیمت 40/000 تومان

اندازه گیری PH آب
اندازه گیری سختی آب
کیت اندازه گیری کلر آزاد
کیت نیتریت و نیترات
اندازه گیری سختی کل