محیط کشت gibco

فروش محیط های کشت سلولی گیبکو و ...

Invitrogen یکی از چندین مارک تحت شرکت Thermo Fisher Scientific است. خط تولید شامل زیرمجموعه های مختلف محصولات بیوتکنولوژی مواد مصرفی برای واکنش زنجیره ای پلیمریزاسیون ، رونویسی معکوس، کشت و تولید سلول های بنیادی ، سلول درمانی ، داروهای بازسازی ، ایمونوتراپی، آنتی بادی ها و آزمایش های ایمنی است.

شرکت Invitrogen Corporation (که قبلا به عنوان NASDAQ : IVGN نامیده می شد) در سال 2008،بین دو شرکت ادغام Applied Biosystems و Invitrogen شد , برای  دومین بار به در سال 2014 با شرکت Thermo Fisher Scientific ادغام شد.

GIBCO گیبکو نیز زیر مجموعه این برند است که در زمینه محیط کشت های سلول فعالیت می کند

نمایندگی فروش GIBCO

Foetal Bovine Serum

(Gibco10270-106)
FBS

نمایندگی فروش GIBCO

Basal media with supplement,Amniocentesis,C . V . S . Abortion

(Canada(150-901-EL

نمایندگی فروش GIBCO

این یک تیتر است

نمایندگی فروش GIBCO

این یک تیتر است

نمایندگی فروش GIBCO

این یک تیتر است

نمایندگی فروش GIBCO

این یک تیتر است

نمایندگی فروش GIBCO

این یک تیتر است

نمایندگی فروش GIBCO

این یک تیتر است

نمایندگی فروش GIBCO

این یک تیتر است