قیف های شیشه ای

انواع قیف شیشه ای آزمایشگاهی
فروش قیف شیشه ای آزمایشگاهی در سایز و قطر مختلف

قیف، دهانه‌ای پهن و لوله ای باریک در انتها دارد , این دستگاه برای عبور راحت تر مواد مایع یا دانه‌های ریز به ‌طرف ظرف مورد نظر به‌کار می‌رود.

2 - قیف های شیشه ای

قیف شیشه ای قطر 5 cm

قیمت :

2 - قیف های شیشه ای

قیف شیشه ای قطر 7 cm

قیمت :

2 - قیف های شیشه ای

قیف شیشه ای قطر 10 cm

قیمت :

2 - قیف های شیشه ای

قیف شیشه ای قطر 12 cm

قیمت :

2 - قیف های شیشه ای

قیف شیشه ای قطر15 cm

قیمت :

2 - قیف های شیشه ای

قیف شیشه ای قطر 20 cm

قیمت :