اسپری پاش تی ال سی TLC

اسپری کروماتوگرافی TLC

Chromatography Sprayer

قیمت ست کامل180/000 تومان

پوآر + ارلن رداژ + اسپری پاش

 اسپری تی ال سی TLC

از اسپری پاش آزمایشگاهی جهت ایجاد افشانه استفاده می شود.