بطری درپیچدار قابل اتوکلاو

ظرف شیشه ای درب دار آزمایشگاهی ( بطری آزمایشگاهی)
بطری درپیچدار نمونه

ظرف های نگهداری نمونه درپیچدار یکی از پرمصرف ترین ظروف آزمایشگاهی جهت نگهداری مایعات می باشند با توجه به این مهم دو کیفیت از این محصول را با دو سطح قیمت مختلف را خدمت مشتریان گرامی عرضه کردیم:

بطری درپیچدار

شیشه درب آبی زیماکس

100سی سی پیرکس
قیمت :

بطری درپیچدار

شیشه درب آبی زیماکس

250 سی سی پیرکس
قیمت :

بطری درپیچدار

شیشه درب آبی زیماکس

500 سی سی پیرکس
قیمت :

بطری درپیچدار

شیشه درب آبی زیماکس

1000 سی سی پیرکس
قیمت :

بطری درپیچدار

شیشه درب آبی زیماکس

2000 سی سی پیرکس
قیمت :

بطری درپیچدار

شیشه درب آبی زیماکس

5000 سی سی پیرکس
قیمت :

بطری درپیچدار

شیشه درب آبی زیماکس

10000 سی سی پیرکس
قیمت :

بطری درپیچدار

شیشه درب آبی زیماکس

20000 سی سی پیرکس
قیمت :

بطری درپیچدار

شیشه درب آبی زیماکس

50 سی سی بطری نمونه قابل اتوکلاو بروسیلیکات (پیرکس) ساخت کشور چک

قیمت بطری درب آبی

شیشه درب آبی چینی

100 سی سی
قیمت :

قیمت بطری درب آبی

شیشه درب آبی چینی

250 سی سی
قیمت :

قیمت بطری درب آبی

شیشه درب آبی چینی

250 سی سی
قیمت :

قیمت بطری درب آبی

شیشه درب آبی چینی

500 سی سی
قیمت :

قیمت بطری درب آبی

شیشه درب آبی چینی

1000 سی سی
قیمت :

قیمت بطری درب آبی

شیشه درب آبی چینی

2000 سی سی
قیمت :

بطری درپیچدار قابل اتوکلاو , قیمت بطری درپیچ دار

بطری درب آبی