لوله آزمایشگاهی

قیمت لوله آزمایش شیشه ای

فروش انواع لوله آزمایش (test tube) ساده و درپیچدار در سایزهای مختلف قابل اتوکلاو

لوله آزمایش ساده

لوله آزمایش ساده سایز 12*75

قیمت : هرعدد

لوله آزمایش ساده

لوله آزمایش ساده سایز 12*100

قیمت : هرعدد

لوله آزمایش ساده

لوله آزمایش ساده سایز 16*100

قیمت : هرعدد

لوله آزمایش ساده

لوله آزمایش ساده سایز 16*160

قیمت : هرعدد

لوله آزمایش ساده

لوله آزمایش ساده سایز 18*180

قیمت : هرعدد

لوله آزمایش ساده

لوله آزمایش ساده سایز 20*200

قیمت : هرعدد

آزمایش درپیچدار - لوله آزمایشگاهی

لوله آزمایش درپیچدار سایز 12*100

جنس : پیرکس(بروسیلیکات)
قیمت : هرعدد

آزمایش درپیچدار - لوله آزمایشگاهی

لوله آزمایش درپیچدار سایز 16*100

جنس : پیرکس(بروسیلیکات)
قیمت : هرعدد

آزمایش درپیچدار - لوله آزمایشگاهی

لوله آزمایش درپیچدار سایز 16*160

جنس : پیرکس(بروسیلیکات)
قیمت : هرعدد

آزمایش درپیچدار - لوله آزمایشگاهی

لوله آزمایش درپیچدار سایز 18*180

جنس : پیرکس(بروسیلیکات)
قیمت : هرعدد

آزمایش درپیچدار - لوله آزمایشگاهی

لوله آزمایش درپیچدار سایز 20*200

جنس : پیرکس(بروسیلیکات)
قیمت : هرعدد

فروش لوله درهام

لوله درهام

جنس : پیرکس(بروسیلیکات)
قیمت : هرعدد

سانتریفیوژ شیشه ای - لوله آزمایشگاهی

لوله سانتریفیوژ شیشه ای 10 cc

جنس : پیرکس(بروسیلیکات)
قیمت : هرعدد

سانتریفیوژ شیشه ای - لوله آزمایشگاهی

لوله سانتریفیوژ شیشه ای 15 cc

جنس : پیرکس(بروسیلیکات)
قیمت : هرعدد

سانتریفیوژ شیشه ای - لوله آزمایشگاهی

لوله سانتریفیوژ شیشه ای 50 cc

جنس : پیرکس(بروسیلیکات)
قیمت : هرعدد

خرید لوله آزمایش شیشه ای