لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

مواد شیمیایی دکتر مجللی مایعات

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

اسید استیک گلاسیال

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

اسید کلریدریک 37%

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

اسید سولفوریک 98% – 95%

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

اسید سولفوکرمیک

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

اسید نیتریک 65%

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

آب اکسیژنه %35

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

فرمالین %10

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

فرمالین %37

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

1 – بوتانول

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

تولوئن

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

ان-هگزان

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

پترولیوم اتر 60-40

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

دی کلرومتان

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

کلروفرم

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

اتیل استات

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

زایلین – مخلوط ایزومرها

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

استون

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

2-پروپانول

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

زایلین – مخلوط ایزومرها

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

2-پروپانول

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

متانول

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

استونیتریل

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

شیمیایی دکتر مجللی1 - لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی