فیلتر غشایی یا فیلتر ممبران

فیلترهای غشایی یا ممبران فیلتر در جنس های مختلف و قطر و منافذ مختلف

فیلتر ممبران ptfe و سلولز استات و …

 برای انواع کاربردهای آزمایشگاهی

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر PTFE تفلون

0.45 قطر 25 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر PTFE تفلون

0.1 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر PTFE تفلون

0.3 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فیلتر ممبران PTFE

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر PTFE تفلون

0.45 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر PTFE تفلون

0.22 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر PTFE تفلون

0.45 قطر 142 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CA سلولز استات

0.22 قطر 25 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CA سلولزاستات

0.22 قطر 47 mm
قیمت : 220/000 تومان

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CA سلولزاستات

0.22 قطر 142 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CA سلولز استات

0.45 قطر 25 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CA سلولزاستات

0.45 قطر 47 mm
قیمت : 220/000 تومان

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CA سلولزاستات

0.45 قطر 142 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CA سلولز استات

0.8 قطر 25 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CA سلولزاستات

0.8 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CA سلولزاستات

0.8 قطر 142 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CN نیترات سلولز

0.22 قطر 25 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CN نیترات سلولز

0.22 قطر 47 mm
قیمت : 230/000 تومان

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CN نیترات سلولز

0.45 قطر 47 mm
قیمت : 230/000 تومان

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CN نیترات سلولز

3 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CN نیترات سلولز

0.22 قطر 142 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر CN نیترات سلولز

0.45 قطر 142 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر MCE میکس سلولز استر

0.22 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر MCE میکس سلولز استر

0.45 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر MCE میکس سلولز استر

0.45 قطر 142 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر MCE میکس سلولز استر

0.22 قطر 25 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر MCE میکس سلولز استر

0.45 قطر 25 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر MCE میکس سلولز استر

0.22 قطر 142 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر MCE میکس سلولز استر

0.8 قطر 25 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر MCE میکس سلولز استر

0.8 قطر 25 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر MCE میکس سلولز استر

0.8 قطر 142 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر PES پلی اتر سولفون

0.22 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر PES پلی اتر سولفون

0.45 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر PES پلی اتر سولفون

0.1 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر PVDF

0.22 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر PVDF

0.45 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر PC پلی کربنات

0.4 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر NEYLON نایلون

0.22 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر NEYLON نایلون

0.45 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر NEYLON نایلون

0.1 قطر 47 mm
قیمت : تماس حاصل فرمایید

نمایندگی فروش ممبران فیلتر
برای دریافت قیمت فیلتر غشایی با ما تماس حاصل نمایید