راهنمای انتخاب فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی چیست؟ انتخاب فیلتر مناسب با آزمایش مورد نظر

انواع فیلتر سرسرنگی
فیلتر سرسرنگی مناسب
انتخاب قطر مناسب فیلتر بر اساس حجم نمونه :

 13  میلیمتر برای نمونه های تا10 میلی لیتر

25  میلیمتر برای نمونه های تا 100 میلی لیتر

30  میلیمتر برای نمونه های تا 250 میلی لیتر

انتخاب قطر منافذ ( پور سایز ) بر اساس سایز ذرات :

   0.22 نانومتر برای ذرات کوچکتر از 3 میکرون

   0.45 نانومتر برای ذرات بزرگتر از 3 میکرون

CA   : CELLULOSE ACETATE

MCE : MIXED CELLULOSE ESTER

RC    : Regenerated cellulose

PES  : POLYETHERSULFONE

NY    : NYLOBE OR POLYAMIDE

PTFE : POLYTETRA FLUORETHYLENE

PP     : POLYPROPYLENE

PVDF : POLYVINYLIDENE

 

برای دانلود فایل PDF جدول روی آیکن بالا کلیک نمایید 

فیلتر سرنگی چیست