بهار افشان

نمایندگی فروش محصولات بهار افشان

بهار افشان - بهار افشان

آنتی سرم های میکروبی

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

سوش های باکتری لیوفیلیزه

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

معرف های میکروب شناسی

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

محیط های آماده مصرف

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

مواد مصرفی الکتروفورز

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

کیت های مواد مخدر و TLC

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

هماتولوژی ( خون شناسی)

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

غربالگری G6PD

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

سرولوژی اختصاصی ایمونوهماتولوژی و بانک خون

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

انعقاد

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

کیت های SRID

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

کیت های ایمونوفلورسانس

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

بخش ادرار

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

آندوسکوپی

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

سرلوژی

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

انگل شناسی و آزمایش مدفوع

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

سیتولوژی و آسیب شناسی

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

رنگ های پاتالوژی

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

کیت های بیوشیمی

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

بخش زنان زایمان

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

بخش آنالیز اسپرم

روی تصویر کلیک نمایید

بهار افشان - بهار افشان

کشت سلولی

روی تصویر کلیک نمایید