فروش مواد شیمیایی مرک

واردات و فروش مواد شیمیایی مرک و سیگما

گاز پک

گاز پک A مرک

هر بسته 260/000 تومان

قرص PBS

قرصPBS فسفات بافر

هر عدد قرص 3/000 تومان برای 100 میلی لیتر

DPD1

قرص DPD1

هر عدد قرص 600 تومان

ورق TLC

ورق TLC مرک 105554

هر بسته 315/000 تومان

کاغذ لایه نازک کروماتوگرافی

ورق TLC مرک

هر برگ 20/20cm تومان17/000

کاغذ ph

کاغذ PH مرک

کاغذ PH مرک هر بسته 65/0000 تومان

تیترازول بافر 10

تیترازول بافر 10 مرک 109890

هر عدد 78/000 تومان

تیترازول بافر 4

تیترازول بافر 4 مرک 109884

هر عدد 66/000

تیترازول بافر 7

تیترازول بافر 7 مرک 109887

هر عدد 73/0000 تومان

تیترازول بافر9

تیترازول بافر 9 مرک 109889

هر عدد 78/000 تومان

بافر 7 یک لیتری مرک 109431

بافر 4 یک لیتری مرک 109435

بافر 7 یک لیتری مرک 109431

بافر 10 یک لیتری 109438

بافر 7 یک لیتری مرک 109431

بافر 7 یک لیتری مرک 109431

سیتریک اسید 100244

سیتریک اسید منو هیدرات مرک

یک کیلویی 135/000 تومان

متانول کارلو

متانول کارلو

2/5 لیتری هر لیتر 30/000

فولین

فولین E463562

500CC قیمت 205/000

انیز آلدهید

انیزآلدهید کارلو 415312

100CC قیمت 110/000 تومان

سیتریک اسید مونو هیدرات

سیتریک اسید مونوهیدرات کارلو

1 کیلویی

آمونیاک

محلول آمونیاک مرک 105432

2/5 لیتری هر لیتر65/000 تومان

آب اکسژنه

آب اکسیژنه مرک

1 لیتری 82/000 تومان

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

نرمال هگزان مرک 104368

2/5 لیتری هر لیتر105/000 تومان

کربن اکتیو

کربن اکتیو (زغال فعال)

کربن اکتیو گرانولی 1 کیلو

کربن اکتیو

کربن اکتیو (زغال فعال )

کربن اکتیو گرانولی 500 گرمی

خرید کربن اکتیو پودزی

کربن اکتیو زغال فعال

کربن اکتیو پودری قیمت

فروش گاز پک مرک

گاز پک نوع c مرک

هر بسته 310/000 تومان

مواد شیمیایی کارلو ایتالیا

ایزوپروپانول hplc کارلو معادل 101040

هر 2/5 لیتر 165/000 تومان

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

ایزوپروپانول hplc مرک 101040

هر 2/5 لیتر 275/000 تومان

2-bromoethylamonium bromide

820176 مرک merck

2-برمواتیل آمید برماید 100 گرم 430/000 تومان

مواد شیمیایی کارلو ایتالیا

ایزوپروپانول hplc کارلو معادل 101040

هر 2/5 لیتر 165/000 تومان

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

ایزوپروپانول hplc مرک 101040

هر 2/5 لیتر 275/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

100030 مرک Acetonitrile

استونیتریل hplcقیمت هر لیتر 85/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

115333 مرک Water for chromatography

آب کروماتوگرافی هر لیتر 79/000 تومان

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

818708 | Formaldehyde solution 37%

هر لیتر 275/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

818709 | Glycerol

گلیسرول مرک قیمت یک لیتر 135/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

818709 | Glycerol

گلیسرول مرک قیمت هر لیتر 2/5 لیتری 115/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

108121 | Bromocresol green

برمو کروزول گرین مرک 5 گرمی 155/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

100244 | Citric acid monohydrate

سیتریک اسید منو هیدرات مرک قیمت 500 گرمی 165/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

115525 | RINGER tablets

قرص رینگر مرک 100 عددی هر بسته 165/000

فروش مواد شیمیایی مرک

104368 | n-Hexane

n هگزان مرک
1 لیتری 105/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

104368 | n-Hexane

nهگزان 2/5لیتری هر لیتر 98/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

814528 | 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate

100 گرمی 420/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

106541 | Sodium nitroprusside dihydrate

سدیم نیترو پروساید 25گرمی 105/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

106541 | Sodium nitroprusside dihydrate

سدیم نیترو پروساید 100 گرمی 240/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

818731 | Salicylic acid

100 گرمی 65/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

100243 | Citric acid monohydrate

اسید سیتریک مرک یک کیلوگرم 135/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

106400 | Sodium chloride

سدیم کلرید 1 یک کیلوگرمی 72/000 تومان

سیگما آلدریچ

Streptozocin STZ

100 میلی گرمی 360 تومان

sigma

L8000 | L-LEUCINE

Sigma 25 گرمی 500/000 تومان