ارلن خلا و سیستم فیلتراسیون

انواع ارلن های خلاء و سیستم های فیلراسیون

ساخته شده از شیشه های بروسیلیکات 3.3