دوش و چشم شوی اضطراری

فروش چشم شوی اضطراری گالوانیزه

چشم شوی گالوانیزه

دوش و چشم شوی اضطراری کامل ( 2 کنترله)

دارای پدال دستی و اهرم دوش هوایی بدون پایه گوالیزه قیمت : 000/000 تومان

چشم شوی گالوانیزه

دوش و چشم شوی اضطراری کامل (3 کنترله)

دارای پدال دستی و پدال پایی و اهرم دوش هوایی قیمت : 1/300/000 تومان

چشم شور ایستاده

چشم شوی ایستاده

بدون علم , پدال دستی و پدال پایی
قیمت : 690/000 تومان

دوش و چشم شوی آزمایشگاهی

دوش و چشم شوی اضطراری کامل ( 2 کنترله)

دارای پدال دستی و اهرم دوش هوایی بدون پایه استیل316
قیمت : 000/000 تومان

دوش و چشم شوی آزمایشگاهی

دوش و چشم شوی اضطراری کامل (3 کنترله)

دارای پدال دستی و پدال پایی و اهرم دوش هوایی استیل316
قیمت : 2/700/000 تومان

چشم شوی ایستاده آزمایشگاهی

چشم شوی ایستاده

بدون علم , پدال دستی و پدال پایی استیل316
قیمت : 1/700/000 تومان

چشم شوی اضطراری دیواری

چشم شوی دیواری گالوانیزه

همراه با کاسه قیمت : 460/000 تومان

چشم شوی دیواری آزمایشگاهی

چشم شوی دیواری استیل

همراه کاسه استیل 316 قیمت : 680/000 تومان

دوش دیواری آزمایشگاهی

دوش دیواری با اهرم هوایی گالوانیزه

قیمت : 380/000 تومان

دوش هوایی آزمایشگاهی

دوش هوایی اضطراری با اهرم هوایی استیل

قیمت : 660/000 تومان

چشم شوی رومیزی آزمایشگاهی

چشم شوی رومیزی گالوانیزه

همراه کاسه قیمت : 530/000 تومان

چشم شوی رومیزی آزمایشگاهی

چشم شوی رومیزی گالوانیزه

قیمت : 480/000 تومان

چشم شور رومیزی اضطراری

چشم شوی رومیزی استیل

قیمت : 530/000 تومان