دوش و چشم شور آزمایشگاهی

فروش چشم شوی اضطراری گالوانیزه

چشم شوی گالوانیزه

دوش و چشم شوی اضطراری کامل ( 2 کنترله)

دارای پدال دستی و اهرم دوش هوایی بدون پایه گوالیزه قیمت : 560/000 تومان

چشم شوی گالوانیزه

دوش و چشم شوی اضطراری کامل (3 کنترله)

دارای پدال دستی و پدال پایی و اهرم دوش هوایی قیمت : 660/000 تومان

چشم شور ایستاده

چشم شوی ایستاده

بدون علم , پدال دستی و پدال پایی
قیمت : 500/000 تومان

دوش و چشم شوی آزمایشگاهی

دوش و چشم شوی اضطراری کامل ( 2 کنترله)

دارای پدال دستی و اهرم دوش هوایی بدون پایه استیل316
قیمت : 1/450/000 تومان

دوش و چشم شوی آزمایشگاهی

دوش و چشم شوی اضطراری کامل (3 کنترله)

دارای پدال دستی و پدال پایی و اهرم دوش هوایی استیل316
قیمت : 1/550/000 تومان

چشم شوی ایستاده آزمایشگاهی

چشم شوی ایستاده

بدون علم , پدال دستی و پدال پایی استیل316 قیمت : 1/150/000 تومان

چشم شوی اضطراری دیواری

چشم شوی دیواری گالوانیزه

همراه با کاسه قیمت : 380/000 تومان

چشم شوی دیواری آزمایشگاهی

چشم شوی دیواری استیل

همراه کاسه استیل 316 قیمت : 480/000 تومان

دوش دیواری آزمایشگاهی

دوش دیواری با اهرم هوایی گالوانیزه

قیمت : 330/000 تومان

دوش هوایی آزمایشگاهی

دوش هوایی اضطراری با اهرم هوایی استیل

قیمت : 430/000 تومان

چشم شوی رومیزی آزمایشگاهی

چشم شوی رومیزی گالوانیزه

همراه کاسه قیمت : 380/000 تومان

چشم شوی رومیزی آزمایشگاهی

چشم شوی رومیزی گالوانیزه

قیمت : 330/000 تومان

چشم شور رومیزی اضطراری

چشم شوی رومیزی استیل

قیمت : 380/000 تومان