دوره آموزشی ساخت شوینده ها

برگزاری دوره آموزشی فرمولاسیون شوینده ها
تاریخ برگزاری 96/11/4