مواد شیمیایی جامدات مجللی

فروش مواد شیمیایی جامد مجللی

آمونیوم استات

پتاسیم استات

سدیم استات خشک

سدیم بنزوات

سدیم هیدروکساید گرانول

سدیم هیدروکساید پرک

سدیم کلراید

منیزیم کلراید 6آبه

کلسیم کلراید 2 آبه

مس کلراید 6آبه

آهن کلراید 6آبه

آمونیوم کلراید

سدیم نیترات

سدیم سولفیت خشک

آهن سولفات هیدراته

منیزیم سولفات هیدراته

تری سدیم سیترات 2آبه

تری سدیم فسفات 12آبه

دی سدیم هیدروژن فسفات

سدیم دی هیدروژن فسفات

دی پتاسیم هیدروژن فسفات

پتاسیم پرمنگنات

پتاسیم دی کرومات

پتاسیم هیدروکساید

پتاسیم آیداید

سدیم متابی سولفیت

سدیم هیدروژن کربنات

سدیم کربنات

کلسیم کربنات

اسید بوریک

اسید تارتاریک

اسید سیتریک

اسید سولفوسالیسیلیک

سدیم لوریل سولفات

سیلیکاژل

بنتونیت

ا د ت آ

نیترات نقره

پارافین جامد گرانول

پارافین جامد گرانول

موم زرد پاتوبیولوژی

موم سفید پابیولوژی

انواع پک ها و بسته بندی مایعات

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

10 گرمی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

50 گرمی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

100 گرمی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

800 گرمی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

1 کیلویی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

3 کیلویی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

4 کیلویی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

5 کیلویی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

10 کیلویی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

15 کیلویی