آموزش طرز کار تجهیزات آزمایشگاهی

راهنمای نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی

کتاب راهنمای حاضر در حمایت از پرسنل آزمایشگاههای تهیه شدهاست. هدف آن ارائه درک بهتر از الزامات تکنیکی در زمینه نصب و راه اندازی، استفاده و نگهداری انواع مختلف ابزارها، و وسایل که نقش مهمی در انجام آزمایشهای تشخیصی ایفا می کنند. 
کتاب حاضر در اصل به وسیله سازمان بهداشت فدرال امریکا برای پشتیبانی از پیشرفت برنامه های کیفیت که توسط این
سازمان در آزمایشگاههای منطقه توسعه داده می شود.
اطلاعات ذیل در هرفصل گنجانده شدهاست:
دسته بندی وسایل، مرتب شده براساس اسامی عام. اسامی فرعی در هر فصل نیز ذکر شدهاست.
تصویر یا نما، یا ترکیبی از هر دو برای شناسایی نوع وسیله مورد نظر یک توضیح مختصر از موارد استفاده اصلی یا کاربرد وسیله در آزمایشگاه یک توضیح پایه اصول عملکرد با ذکر قوانین فیزیکی و/ یا شیمیایی که خواننده عالقمند بتواند کامل مطالعه نماید.
الزامات نصب و راه اندازی، با تأکید روی جنبه های الکتریکی و الزامات برای راه اندازی ایمن و عملکرد، شامل استانداردهای الکتریکی جهانی.
نگهداری معمول، طبقه بندیشده براساس تواتر الزم روزانه، هفتگی، ماهانه، 3 ماه، ساالنه و یا منقطع. مراحل براساس ترتیبی
که باید انجام شوند، شماره گذاری شدهاند)مدل ـ مراحل خاص در دفترچه راهنمای سازنده موجود است.
ارائه جدول مشکل یابی با مشکالت متداول هر وسیله، علت محتمل و راه حل که ممکن است سبب حل مشکل شود.
برای برخی وسایل، لیست بخشهای مربوط به کالیبراسیون، کنترل کیفی، و طراحی با کنترلهای عملکردی.
این اطلاعات، همراه با استفاده و نگهداری بهینه، در نگهداری وسایل در شرایط مطلوب یاری می نماید.