علائم و هشدار خطرات مواد شیمیایی

علائم و هشدارهای آزمایشگاهی

برای اینکه بتوانیم در برخورد با مواد خطرناک، بخوبی از برچسب های ایمنی الصاق شده بر روی آنها استفاده کنیم باید با مفهوم شکل ها و حروف نشان داده شده در جدولهای زیر آشنا باشیم:

سایت ایمنی مواد شیمیایی      MSDS

جدول توصیفی مخاطرات مواد شیمیایی R1=     در صورت خشک بودن ماده قابل انفجار استR2=     خطر انفجار ماده بر اثر ضربه ، اصطکاک ، حریق یا سایر منابع اشتعال و احتراق وجود داردR3=     خطر شدید انفجار بر اثر ضربه ، اصطکاک ، حریق یا سایر منابع اشتعال و احتراق وجود داردR4=     خطر تشکیل ترکیبات بسیار حساس انفجاری فلزی ماده وجود داردR5=     بر اثر حرارت دیدن ممکن است منفجر شودR6=    خطر انفجار ماده در تماس یا بدون تماس با هوا وجود داردR7=    ممکن است باعث ایجاد حریق شودR8=    تماس با مواد قابل اشتعال ممکن است باعث ایجاد حریق شودR9=    امکان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود داردR10=   قابل اشتعال استR11=   بسیار قابل اشتعال استR12=   به شدت قابل اشتعال استR14=   به شدت با آب واکنش می دهدR15=   تماس با آب باعث آزاد شدن گازهای بسیار قابل اشتعال می شودR16=   امکان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اکسید کننده وجود داردR17=   به صورت خود به خود در هوا مشتعل می شودR18=   در هنگام استفاده امکان تشکیل مخلوط قابل اشتعال ، انفجار بخار ماده با هوا وجود داردR19=   ممکن است تشکیل پر اکسید های قابل انفجار دهدR20=   در صورت استنشاق زیان آور می باشدR21=   در صورت تماس با پوست زیان آور می باشدR22=   در صورت خوردن زیان آور می باشدR23=   در صورت استنشاق سمی می باشدR24=   در صورت تماس با پوست سمی می باشدR25=   در صورت خوردن سمی می باشدR26=   در صورت استنشاق بسیار سمی می باشدR27=   در صورت تماس با پوست بسیار سمی استR28=   در صورت خوردن بسیار سمی می باشدR29=   در اثر تماس با آب گازهای سمی آزاد می کندR30=   در هنگام استفاده ممکن است بسیار قابل اشتعال شودR31=   در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهای سمی می شودR32=   در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهای بسیار سمی می شودR33=   خطر ایجاد اثرات تجمعی ماده وجود داردR34=   باعث ایجاد سوختگی می شودR35=   باعث ایجاد سوختگی شدید می شودR36=   باعث تحریک چشمها می شودR37=   باعث تحریک دستگاه تنفسی می شودR38=   باعث تحریک پوست می شودR39=   خطر ایجاد عوارض بسیار شدید برگشت ناپذیر وجود داردR40=   دلایل و شواهد محدودی دال بر سرطانزا بودن ماده وجود داردR41=   خطر آسیب جدی به چشمها وجود داردR42=    در صورت استنشاق ممکن است باعث ایجاد حساسیت شودR43=    در صورت تماس پوستی ممکن است باعث ایجاد حساسیت شودR44=    خطر انفجار ماده بر اثر حرارت دیدن در محیط های بسته وجود داردR45=    ممکن است باعث ایجاد سرطان شودR46=    ممکن است باعث ایجاد آسیب های ژنتیکی و وراثتی شودR47=    در صورت تماس طولانی امکان خطر آسیب های شدید بهداشتی وجود داردR48=    در صورت استنشاق ممکن است باعث ایجاد سرطان شودR49=    برای آبزیان بسیار سمی استR50=    برای آبزیان سمی استR52=    برای آبزیان زیان آور می باشدR53=    ممکن است باعث ایجاد عوارض نامطلوب طولانی مدت در محیط های آبی شودR54=     برای گیاهان سمی استR55=      برای حیوانات سمی استR56=      برای موجودات خاکزی سمی استR57=      برای زنبورها سمی استR58=     ممکن است باعث ایجاد عوارض نامطلوب طولانی مدت در محیط زیست شودR59=      برای لایه ازن خطر ناک می باشدR60=      ممکن است باعث عدم عملکرد و آسیب دستگاه تولید مثل شودR61=      ممکن است برای جنین خطرناک باشدR62=      امکان خطر عدم عملکرد و آسیب دستگاه تولید مثل وجود داردR63=      امکان خطر آسیب برای جنین وجود داردR64=      ممکن است برای کودکان شیر خوار زیان آور باشدR65=      زیان آور است : در صورت خوردن ممکن است باعث ایجاد آسیب ریوی شودR66=      تماس بلند مدت با ماده ممکن است باعث خشکی و ترک خوردگی پوست شودR67=      بخارات ماده ممکن است باعث خواب آلودگی و سرگیجه شودR68=      امکان ایجاد عوارض غیر قابل بازگشت وجود دارد جدول ایمنی نگهداری مواد شیمیایی            Safety Phrases
S1=             در محل بسته نگهداری کنید S2=             دور از دسترس کودکان نگهداری کنید S3=             در جای خنک نکهداری کنید S4=             دور از محل زندگی افراد نگهداری کنید S5=            محتویات را در زیر ( مایع مناسب توسط سازنده مشخص می گردد ) نگهداری کنید 1/S5=         محتویات را در زیر آب نگهداری کنید 2/S5=         محتویات را در زیر نفت خام نگهداری کنید 3/S5=         محتویات را در زیر روغن پارافین نگهداری کنید S6=            ماده را زیر ( گاز خنثی که توسط سازنده مشخص می شود ) نگهداری کنید 1/S6=         زیر نیتروژن نگهداری کنید 2/S6=         زیر آرگون نگهداری کنید S7=           ظروف را کاملا در بسته نگهداری کنید S8=           ظروف را در جای خشک نگهداری کنید S9=           ظروف را در محلی دارای تهویه عمومی مناسب نگهداری کنید S12=         ظروف را بصورت آب بندی شده نگهداری کنید S13=         دور از مواد غذایی ، نوشیدنی ها و غذای حیوانات نگهداری کنید S14=         دور از ( مواد ناسازگاری که سازنده مشخص می کند ) نگهداری کنید 1/S14=      دور از مواد احیاکننده ، مواد اسیدی و قلیاها ترکیبات فلزات سنگین نگهداری کنید 2/S14=     دور از مواد اکسید کننده ، مواد اسیدی و ترکیبات فلزات سنگین نگهداری کنید 3/S14=     دور از آهن نگهداری کنید 4/14 S=    دور از آب و قلیا ها نگهداری کنید 5/14 S=    دور از اسیدها نگهداری کنید 6/14 S=    دور از قلیا ها نگهداری کنید7/14 S=    دور از فلزات نگهداری کنید 8/14 S=    دور از مواد اکسید کننده و مواد اسیدی نگهداری کنید 9/14 S=    دور از مواد آلی قابل اشتعال نگهداری کنید 10/14 S=  دور از اسیدها ، مواد احیاء کننده و مواد قابل اشتعال نگهداری کنید 11/14 S=  دور از مواد قابل اشتعال نگهداری کنید 15 S=      دور از حرارت نگهداری کنید 16 S=      دور از منابع اشتعال نگهداری کنید – سیگارکشیدن ممنوع S17=       دور از مواد قابل اشتعال ( جامد ) نگهداری کنید 18 S=      ظروف را با دقت حمل و باز نمائید 20 S=      در هنگام کار از خوردن و آشامیدن بپرهیزید 21 S=      در هنگام کار از استعمال دخانیات بپرهیزید 22 S=     بخارات ماده را استنشاق نکنید 23 S=     گازها ،بخار ، فیوم ، اسپری ماده را استنشاق نکنید 1/23 S=  گاز ماده را استنشاق نکنید 2/23 S=  بخار ماده را استنشاق نکنید 3/23 S=  اسپری ماده را استنشاق نکنید 4/23 S=  فیومهای ماده را استنشاق نکنید 5/23 S=  بخار و اسپری ماده را استنشاق نکنید 24 S=     از تماس ماده با پوست خودداری کنید 25 S=     از تماس ماده با چشمها خودداری کنید 26 S=     در صورت تماس ماده با چشمها ، چشمها را با آب فراوان بشوئید و سپس به پزشک مراجعه کنید 27 S=    فورا همه لباسهای آلوده را از تن در آورید 28 S=    بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با …… فراوان بشوئید ( توسط سازنده مشخص می شود ) 1/28 S= بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان بشوئید 2/28 S= بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشوئید S 28/3=بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشوئید و در صورت امکان با پلی اتیلر پوست را بشوئید .S 28/4=بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلی اتیلن گلیکول 300 و اتانول ( 1:2 ( همراه آب بشوئید5/28 S=بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلی اتیلن گلیکول 400 بشوئید 6/28 S=بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلی اتیلن گلیکول 400 بشوئید و سپس پوست را با آب فراوان بشوئید 7/S28=بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب و صابون اسیدی بشوئید 29 S=  از ریختن مواد به داخل فاضلاب خودداری کنید 30 S= هرگز آب را به این ماده اضافه نکنید 33 S= احتیاطهای لازم را در برابر الکتریسیته ساکن رعایت کنید 35 S= این ماده و ظروف آن باید با یک روش ایمن دفع شوند 36 S= از لباسهای مناسب حفاظتی استفاده کنید 37 S= از دستکش ایمنی مناسب استفاده کنید 38 S= در هنگام نبود تهویه کافی از تجهیرات تنفسی مناسب استفاده کنید 39 S= از عینک ایمنی یا نقاب حفاظ صورت استفاده کنید S 40= برای تمیز کردن کف محل و تمام اشیاء آلوده به این ماده از …………… استفاده کنید ( توسط سازنده مشخص می شود )1/40 S=برای تمیز کردن کف محل و تمام اشیاء آلوده این ماده از آب فراوان استفاده کنید 41 S=   در هنگام حریق یا انفجار از استنشاق فیومهای ماده خودداری کنید 42 S=   در هنگام ایجاد فیوم یا اسپری ماده از تجهیزات تنفسی مناسب استفاده کنید 43 S=   در هنگام حریق از ……… ( نوع اطفاء کننده حریق توسط سازنده مشخص می شود ) استفاده کنید 1/43 S=در هنگام حریق از آب استفاده کنید 2/43 S=در هنگام حریق از آب یا پودر اطفاء حریق استفاده کنید 3/43 S=در هنگام حریق از پودر اطفاء حریق استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید 4/43 S=در هنگام حریق از دی اکسید کربن استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید 6/43 S=در هنگام حریق از ماسه استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید 7/43 S=در هنگام حریق ازپودر فلزی استفاده کنید –هرگز از آب استفاده نکنید S 43/8=در هنگام حریق از ماسه – دی اکسید کربن یا پودر اطفاء حریق استفاده کنید –هرگز از آب استفاده نکنید45 S=   در صورت حادثه و یا احساس نا خوش فورا به پزشک مراجعه کنید 46 S=   در صورت خوردن ماده فورا به پزشک مراجعه کنید و بر چسب ماده یا ظرف ماده را نشان وی دهید 47 S=   در دمای کمتر از ………… نگهداری کنید ( توسط سازنده مشخص می شود ) 1/47 S=در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد نگهداری کنید 48 S=   ماده را بوسیله ………… مرطوب نمایید ( ماده مناسب توسط سازنده مشخص می شود ) 1/48 S=ماده را بوسیله آب مرطوب نمائید 49 S=   ماده را تنها در ظروف اصلی آن نگهداری کنید 50 S=   ماده را با مواد دیگر مخلوط ……… نکنید ( توسط سازنده مشخص می شود ) 1/50 S=ماده را با اسیدها مخلوط نکنید 2/50 S=ماده را با قلیاها مخلوط نکنید 3/50 S=ماده را با اسیدهای قوی ، بازها ی قوی فلزات غیر آهنی یا نمک آنها مخلوط نکنید . 51 S=   فقط در محلی دارای تهویه عمومی مناسب با ماده کار کنید S52=   جهت مصرف داخلی بر روی سطوح وسیع توصیه نمی شود . 53 S=   از تماس با ماده بپرهیزید – دستورالعمل های تخصصی را قبل از استفاده تدارک ببینید – برای استفاده کنندگان حرفه ای محدود می باشد 56 S=   ماده و ظروف آن را در محلهای مخصوص جمع آوری مواد و زباله های خطرناک یا ویژه دفع کنید 57 S=   از ظروف مناسب جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست استفاده کنید S59=   برای اطلاعات لازم در مورد بازیافت و استفاده دوباره از ماده به شرکت سازنده یا پخش کننده ماده مراجعه کنید60 S=   این ماده و ظروف آن باید بعنوان زباله های خطرناک دفع شوند S 61=   از رها سازی ماده در محیط زیست خودداری کنید . به دستورالعمل های ویژه یا برگه اطلاعات ایمنی ماده مراجعه کنید S62=   در صورت خوردن بیمار را وادار به استفراغ نکنید . فورا به پزشک مراجعه کرده و ظرف یا بر چسب ماده را به وی نشان دهید S63=   در صورت استنشاق ماده ، بیمار را به هوای تازه منتقل کرده از او بخواهید استراحت کند S64=  در صورت خوردن ماده ، دهان را با آب بشوئید (تنها در صورت هوشیار بودن بیمار )