محیط کشت QUELAB

محیط کشت کیولب

بیسموت سولفیت آگار کیولب

100 گرمی قیمت 65/000 تومان

تترا تیونات نووبیوسین

تترا تیونات نووبیوسین TTN کیولب

100 گرمی قیمت 85/000

محیط کشت مغز و قلب

مغز و قلب براث BHIB کیولب

100 گرمی 65/000 تومان

برای دریافت قیمت سایر محصولات کیولب تماس حاصل فرمایید:

66405180  _  66483719