محیط کشت مرک

فروش محیط کشت مرک _ Culture Media by Merck

خرید محیط کشت مرک MERCK

BLUT-agar | 110886

خرید محیط کشت مرک MERCK

FLUID thioglycolate | 108191

خرید محیط کشت مرک MERCK

mueller-hinton agar 105437

خرید محیط کشت مرک MERCK

110661 | MRS broth

MRSB

خرید محیط کشت مرک MERCK

105459 | Tryptic Soy Broth

TSB

خرید محیط کشت مرک MERCK

105458 | Tryptic Soy agar

تریپتیک سوی آگار TSA

خرید محیط کشت مرک MERCK

105438 | SABOURAUD 4% dextrose agar

SDA

خرید محیط کشت مرک MERCK

108339 | SABOURAUD-2% dextrose broth

SDB

خرید محیط کشت مرک MERCK

101406 | (Violet Red Bile Lactose) agar

VRB

خرید محیط کشت مرک MERCK

110275 | (Violet Red Bile Dextrose) agar

VRBD

خرید محیط کشت مرک MERCK

107661 | Lactose broth

LS

خرید محیط کشت مرک MERCK

110675 | GIOLITTI-CANTONI broth (base)

GC

خرید محیط کشت مرک MERCK

110765 | EC (Escherichia coli) broth

EC

خرید محیط کشت مرک MERCK

105406 | BAIRD-PARKER agar _base

خرید محیط کشت مرک MERCK

105267 | MYP (Mannitol egg yolk polymyxin) agar_base)

MYP

خرید محیط کشت مرک MERCK

110860 | Dextrose casein-peptone agar

خرید محیط کشت مرک MERCK

110886 | Blood agar)base)

خرید محیط کشت مرک MERCK

107882 | nutrient broth

خرید محیط کشت مرک MERCK

107228 | Buffered Peptone Water

خرید محیط کشت مرک MERCK

111755 | PALCAM Listeria-Selective agar _Base

خرید محیط کشت مرک MERCK

فروش محیط های کشت 500 گرمی مرک

برای دریافت قیمت و موجودی سایر محیط های کشت مرک MERCK با شماره 66405180_021  تماس حاصل فرمایید , همچنین می توانید درخواست خود را از طریق لینک زیر در تلگرام نیز ارسال نمایید.