محیط کشت

merck

محیطهای کشت مرک MERCK

ارائه محیط های کشت 500 گرمی گرانولی مرک

لیوفیلکم-علمینو

محیط کشت لیوفیلکم LIOFILCHEM

محیط های کشت 100 و 500 گرمی لیوفیلکم ایتالیا

QUELAB کیولب

محیطهای کشت کیولب QUELAB

محیط کشت کیولب 100 و 500 گرمی

scharlau

محیط های کشت شارلو SCHARLAU

محیط کشت های شارلو اسپانیا