فروش محصولات Extragene

ExtraGene اکستراژن از تولیدکنندگان باکیفیت و باسابقه پلاستیک های یکبار مصرف استریل در دنیا می باشد.
اکستراژن تمام گواهینامه و استانداردهای لازم برای تولید محصولات  DNase / RNase / Pyrogene را دارا می باشد. 

  ارائه با کیفیت بالا و قیمت رقابتی مهم ترین وظایف ما است.

اقلام شرکت اکستراژن عبارت اند از:

سر سمپلر کریستالی نوک سوزنی

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

سر سمپلر کریستالی

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

سر سمپلر 200 ul

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

سر سمپلر 250 ul

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

سر سمپلر زرد

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

سر سمپلر آبی

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

سر سمپلر کریستالی نوک سوزنی فیلتردار

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

سر سمپلر کریستالی فیلتردار

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

سر سمپلر 200ul فیلتردار

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

سر سمپلر 250ul فیلتردار

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

سر سمپلر زرد فیلتردار

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

سر سمپلر آبی فیلتردار

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

رک سمپلر پر شده 96 تایی کریستالی

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

رک سمپلر پر شده 96تایی زرد

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

رک سمپلر پر شده 96 تایی آبی

1.چسبندگی کم 2.قابل اتوکلاو 3.Dnas & Rnas free

فالکون 15ml اکستراژن

RCF 12000G _قابل اتوکلاو _جنس پلی پروپیلن _Dnas & Rnas free

فالکون 15mlقهوه ای اکستراژن

RCF 12000G _قابل اتوکلاو _جنس پلی پروپیلن _Dnas & Rnas free

فالکون 50ml اکستراژن

RCF 18000G_قابل اتوکلاو _جنس پلی پروپیلن _Dnas & Rnas free

فالکون 50ml قهوه ای اکستراژن

RCF 18000G _قابل اتوکلاو _جنس پلی پروپیلن _Dnas & Rnas free

فالکون 15mlقهوه ای اکستراژن

RCF 12000G _قابل اتوکلاو _جنس پلی پروپیلن _Dnas & Rnas free

میکروتیوب 0/2 pcr اکستراژن

دیواره نازک برای انتقال بهتر حرارت

میکروتیوب 0/5 اکستراژن

RCF 20000G _قابل اتوکلاو _جنس پلی پروپیلن _مدرج شده در 0.2، 0.4 و 0.6 میلی لیتر _Dnas & Rnas free

میکروتیوب 1/5 اکستراژن

RCF 18000G _قابل اتوکلاو _جنس پلی پروپیلن _مدرج شده در 0.1ml، 0.5ml، 1.0ml و 1.5ml. _Dnas & Rnas free

میکروتیوب 2 اکستراژن

RCF 18000G _قابل اتوکلاو _جنس پلی پروپیلن _مدرج شده در 0.5ml، 1.0ml، 1.5ml و 2ml. _Dnas & Rnas free

میکروتیوب 0/5 رنگی اکستراژن

RCF 20000G _قابل اتوکلاو _جنس پلی پروپیلن _مدرج شده در 0.2، 0.4 و 0.6 میلی لیتر _Dnas & Rnas free

میکروتیوب 1/5 رنگی اکستراژن

RCF 18000G _قابل اتوکلاو _جنس پلی پروپیلن _مدرج شده در 0.1ml، 0.5ml، 1.0ml و 1.5ml. _Dnas & Rnas free

میکروتیوب 2 رنگی اکستراژن

RCF 18000G _قابل اتوکلاو _جنس پلی پروپیلن _مدرج شده در 0.5ml، 1.0ml، 1.5ml و 2ml. _Dnas & Rnas free