کاغذ صافی

فیلترلب اسپانیا

محصولات فیلترلب اسپانیا

انواع کاغذهای صافی ممبران و فیلترها

کاغذ

کاغذ صافی 58*58

64 گرمی چروک

کاغذ

کاغذ صافی 58*58

75 گرمی چروک

کاغذ

کاغذ صافی 58*58

68 گرمی چروک

کاغذ

کاغذ صافی 58*58

100 گرمی چروک

کاغذ

کاغذ صافی 58*58

160 گرمی چروک

کاغذ

کاغذ صافی 58*58

90 گرمی چروک

کاغذ

کاغذ کروماتوگرافی 58*58

90 گرمی

کاغذ

کاغذ کروماتوگرافی 58*58

120 گرمی

کاغذ

کاغذ صافی 58*58

85 گرمی صاف

کاغذ

کاغذ کروماتوگرافی 58*58

90 گرمی

کاغذ

کاغذ کروماتوگرافی 58*58

120 گرمی