فروش فیلتر سرسرنگی

فروش انواع فیلترهای سرسرنگی در جنس , قطر و پورسایز (منافذ) مختلف

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PTFE

0.22 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PTFE

0.45 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PTFE

0.22 قطر 13

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PTFE

0.45 قطر 13

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی CA سلولز استات

0.45 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی CA سلولز استات

0.22 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی CA سلولز استات

0.45 قطر 30

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی CA سلولز استات

0.45 قطر 30

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی CA سلولز استات

0.22 قطر 33

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی CA سلولز استات

0.45 قطر 33

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی CA سلولزاستات

0.45 قطر 13

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی CA سلولزاستات

0.22 قطر 13

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PVDF

0.45 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PVDF

0.22 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PVDF

0.22 قطر 13

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی PVDF

0.45 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی NEYLON

0.22 قطر 25

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی NEYLON

0.22 قطر 13