فیلترها و کاغذهای صافی آزمایشگاهی

کاغذ صافی

کاغذهای صافی

انواع کاغذهای صافی اشلس , معمولی و کروماتوگرافی

فیلترهای سرسرنگی

انواع فیلترهای سرنگی

فیلترهای سرسرنگی انواع جنس ها ptfe ,ca , pvdf , mce , gf , pes