فیلترها و کاغذهای صافی آزمایشگاهی

انواع فیلتر آزمایشگاهی , فیلتر کاغذی آزمایشگاهی , فیلتر غشایی , فیلتر سرنگی , کاغذ صافی اشلس

کاغذهای صافی

انواع کاغذهای صافی اشلس , معمولی و کروماتوگرافی
کلیک نمایید

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر غشایی

فیلتر غشایی در جنس و قطر و منافذ مختلف
کلیک نمایید

انواع فیلترهای سرنگی و ممبران

فیلترهای سرسرنگی و ممبران انواع جنس ها ptfe ,ca , pvdf , mce , gf , pes
کلیک نمایید