کیت آنالیز آب

فروش کیت های آنالیز آب

کیت کلر سنجی dpd

کیت کلرسنج قرصی dpd

روش آزمایش:رنگ سنجی
قیمت 40/000 تومان

کیت سختی کل

کیت اندازه گیری سختی کل آب V-210

روش آزمایش:تیتراسیون کاربرد:سنجش سختی آب خام قیمت 23/000 تومان

کیت سختی کل

کیت سنجش سختی کل آب
V-212

روش آزمایش:تیتراسیون کاربرد:سختی آب تصفیه شده قیمت: 28/000 تومان

کیت سختی کل

کیت سختی سنج کل آب
V-215

روش آزمایش:تیتراسیون کاربرد:مجموع سختی آبهای قلیایی دیگ بخار، برج خنک کننده
قیمت:30/000 تومان

کیت سنجش کلر آزاد آب

اندازه گیری کلر پودری dpd

روش آزمایش:رنگ سنجی قیمت:28/000 تومان

کیت کلر محلول ارتو oto

کیت اندازه گیری کلر محلولی ارتو

روش آزمایش:رنگ سنجی
قیمت 25/000 تومان

کیت کلرسنج ارتو و ph

اندازه گیری کیت کلر و ph ارتو

روش آزمایش:رنگ سنجی کلر قیمت:30/0000 تومان

کیت کلر dpd قرصی و ph

اندازه گیری کلر قرصیdpd و Ph

روش آزمایش:رنگ سنجی قیمت:52/000 تومان

کیت phسنج قرصی

کیت اندازه گیری ph قرصی

روش آزمایش:رنگ سنجی قیمت:29/000 تومان

کیت phسنج محلولی

کیت اندازه گیری ph محلول

روش آزمایش:رنگ سنجی
قیمت:22/000 تومان

کیت اندازه گیری اکسیژن

اندازه گیری کلر پودری dpd

روش آزمایش:تیترایون قیمت:36/000 تومان

کیت نیترات آب

کیت اندازه گیری نیترات آب

روش آزمایش: رنگ سنجی قیمت 38/000 تومان

کیت اندازه گیری اکسیژن آب

کیت اندازه گیری اکسیژن DO

روش آزمایش:تیتراسیون
قیمت:36/000 تومان

کیت اندازه گیری نیتریت آب

کیت اندازه گیری نیتریت

روش آزمایش:رنگ سنجی قیمت:32/000 تومان

کیت سنحش هیدرازین آب

کیت اندازه گیری هیدرازین آب

روش آزمایش: رنگ سنجی قیمت 44/000 تومان

کیت سنجش سولفیت آب

کیت اندازه گیری سولفیت

روش آزمایش:تیتراسیون
قیمت:32/000 تومان

کیت سنجش فسفات

کیت اندازه گیری فسفات

روش آزمایش:رنگ سنجی قیمت:32/000 تومان

کیت سنحش هیدرازین آب

کیت اندازه گیری آمونیاک

روش آزمایش: رنگ سنجی قیمت 40/000 تومان

اندازه گیری PH آب
اندازه گیری سختی آب
کیت اندازه گیری کلر آزاد
کیت نیتریت و نیترات
اندازه گیری سختی کل