مواد شیمیایی ایرانی

عرضه مواد شیمیایی آزمایشگاهی باکیفیت ایرانی در وزن ها و حجم های متنوع
مواد شیمیایی ایرانی

آب اکسیژنه 35%

مواد شیمیایی ایرانی

سدیم هیپوکلریت (آب ژاول)

مواد شیمیایی ایرانی

آمونیاک 25%

مواد شیمیایی ایرانی

ایزو آمیل الکل

مواد شیمیایی ایرانی

ان آمیل الکل

مواد شیمیایی ایرانی

ان هگزان

مواد شیمیایی ایرانی

اسید استیک 99/5 %

مواد شیمیایی ایرانی

اتیل استات

مواد شیمیایی ایرانی

اتیلن گلایکول

مواد شیمیایی ایرانی

1-بوتانول

مواد شیمیایی ایرانی

2-پروپانول

مواد شیمیایی ایرانی

پارافین مایع

بافر 4 PH

بافر 7 PH

بافر 9 PH

بافر 10 PH

گلیسیرین

گیمسا

دی کلرومتان

زایلن ( گزایلول)

تترا کلرید کربن

فرمالدهید 37%

فهلینگ

معرف هانوس

اوره

آمونیوم آهنIII سولفات

آمونیو تیوسولفات

آمونیوم دی کرومات

اوره

آمونیوم کلراید

آمونیوم هپتا مولیبدات

پودر EDTA سدیم دار

برم تیمول بلو PA

برمو فنول بلو PA

برمو کرزول پرپل

بوراکس دکا هیدرات

بوریک اسید

پتاسیم آلومینیوم سولفات

پتاسیم برمات

پتاسیم برماید

پتاسیم پرمنگنات

پتاسیم تلوریت

پتاسیم دی کرمات

پتاسیم دی هیدروژن فسفات

پتاسیم سدیم تارتارات

پتاسیم سیترات

پتاسیم کرومات

پتاسیم کلراید

پتاسیم نیترات

پتاسیم هیدروکساید

پارافین جامد گرانولی

قرص پارا فرمالدئید

اسید سیتریک

پتاسیم یدید

دی سدیم هیدروژن فسفات

متا بی سولفات سدیم

پودر ائوزین Y

اریتروزین B محلول

اوانس بلو محلول

اورسین

نگروزین

برادفود

برم در آب

گیمسا

برمو تیمول بلو محلول

سولفوکرومیک اسید

سافرانین محلول

فنل فتالئین محلول

فوشین

فولین

کریستال ویوله محلول

معرف کواکس

کواکس محلول

لوکاس

لوگول

لیتموس محلول

مالاشیت گرین

محلول MRVP

محلول KCL

وانادات مولیبدات

مواد شیمیایی ایرانی

برای موارد بیشتر تماس حاصل فرمایید.