مزور (استوانه مدرج)

لیست ظروف آزمایشگاهی استوانه مدرج (مزور)

ساخته شده از بروسیلیکات 3.3 (پیرکس)