دسیکاتور آزمایشگاهی

فروش دسیکاتور ساده , شیردار (دسیکاتور خلا) و دسیکاتورهای پیرکس (بروسیلیکات 3.3) برندهای ساخت کشور آلمان, چک و چین
فروش دسیکاتور ساده

دسیکاتور 15 ساده

قیمت: 46/000 تومان

فروش دسیکاتور ساده

دسیکاتور 18 ساده

قیمت: 55/0000 تومان

فروش دسیکاتور ساده

دسیکاتور 21 ساده

قیمت: 85/000 تومان

فروش دسیکاتور ساده

دسیکاتور 24 ساده

قیمت: 130/000 تومان

فروش دسیکاتور ساده

دسیکاتور 30 ساده

قیمت: 160/000 تومان

فروش دسیکاتور ساده

دسیکاتور 40 ساده

قیمت:

فروش دسیکاتور شیردار وکیوم

دسیکاتور 15 شیردار

قیمت: 85/000 تومان

فروش دسیکاتور شیردار وکیوم

دسیکاتور 18 شیردار

قیمت: 99/000 تومان

فروش دسیکاتور شیردار وکیوم

دسیکاتور 21 شیردار

قیمت: 130/000 تومان

فروش دسیکاتور شیردار وکیوم

دسیکاتور 24 شیردار

قیمت: 160/000 تومان

فروش دسیکاتور شیردار وکیوم

دسیکاتور 30 شیردار

قیمت: 220/000 تومان

فروش دسیکاتور شیردار وکیوم

دسیکاتور 35 شیردار

قیمت: تومان

فروش دسیکاتور بروسیلیکات

دسیکاتور ساده زیماکس SIMAX

جنس: پیرکس (بروسیلیکات3.3)
سایزهای 15 20 25 30
قیمت: تماس

فروش دسیکاتور شیردار simax

دسیکاتور وکیوم زیماکس SIMAX

جنس: پیرکس (بروسیلیکات3.3)
سایزهای 15 20 25 30
قیمت: تماس