بشر

فروش بشر آزمایشگاهی (لیست قیمت بشر آزمایشگاهی)

بشر وسیله‌ای است که معمولاً برای همزدن، مخلوط کردن یا گرم کردن مایعات در آزمایشگاه به کار می‌رود.

بشر ساخته شده از شیشه بروسیلیکات 3.3 (پیرکس) تحمل حرارتی بالا می باشد.

بشر شیشه ای

بشر 10 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :6500 تومان

بشر شیشه ای

بشر 25 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :6800 تومان

بشر شیشه ای

بشر 50 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :7800 تومان

بشر شیشه ای

بشر 100 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :9000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 250 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : 11000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 400 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : 13500 تومان

بشر شیشه ای

بشر 600 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :16000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 800 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :

بشر شیشه ای

بشر 1000 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :29000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 2000 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : 95000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 3000 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : 135000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 5000 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : 195000 تومان