بالن ژوژه

قیمت بالن ژوژه آزمایشگاهی یا بالن حجمی volumetric flask

بالن ژوژه یا حجمی

بالن ژوژه گلسکو 5 سی سی

قیمت :

بالن ژوژه یا حجمی

بالن ژوژه گلسکو 10 سی سی

قیمت :

بالن ژوژه یا حجمی

بالن ژوژه گلسکو 20 سی سی

قیمت :

بالن ژوژه یا حجمی

بالن ژوژه گلسکو 25 سی سی

قیمت :

بالن ژوژه یا حجمی

بالن ژوژه گلسکو 50 سی سی

قیمت :

بالن ژوژه یا حجمی

بالن ژوژه گلسکو 100 سی سی

قیمت :

بالن ژوژه یا حجمی

بالن ژوژه گلسکو 200 سی سی

قیمت :

بالن ژوژه یا حجمی

بالن ژوژه گلسکو 250 سی سی

قیمت :

بالن ژوژه یا حجمی

بالن ژوژه گلسکو 500 سی سی

قیمت :

بالن ژوژه یا حجمی

بالن ژوژه 1000 سی سی

قیمت :

بالن ژوژه یا حجمی

بالن ژوژه گلسکو 2000 سی سی

قیمت :

بالن ژوژه یا حجمی

بالن ژوژه 5000 سی سی

قیمت :

قیمت بالن ژوژه

بالن ژوژه 5 میلی

قیمت :

قیمت بالن ژوژه

بالن ژوژه 10 میلی

قیمت :

قیمت بالن ژوژه

بالن ژوژه 25 میلی

قیمت :

قیمت بالن ژوژه

بالن ژوژه 50 میلی

قیمت :

قیمت بالن ژوژه

بالن ژوژه 100 میلی

قیمت :

قیمت بالن ژوژه

بالن ژوژه 250 میلی

قیمت :

قیمت بالن ژوژه

بالن ژوژه 500میلی

قیمت :

قیمت بالن ژوژه

بالن ژوژه 1000میلی

قیمت :

قیمت بالن ژوژه

بالن ژوژه 2000 میلی

قیمت :

بالن حجمی یا بالن ژوژه(به انگلیسی: Volumetric flask) یکی از ابزارهای آزمایشگاهی می‌باشد که برای ساخت محلولها با غلظت معیّن از آن استفاده می‌شود. این نوع بالن دارای یک گردن بلند است که بر روی آن خط نشانه‌ای قرار دارد.بالن‌های حجمی دقت بالایی داشته و فقط می‌توان حجم نوشته شده روی آن را به کمک آن از محلول حجم سنجی کرد.برای این نوع بالن درپوش پلاستیکی طراحی شده‌است تا بتوان در هنگام محلول سازی آن را به راحتی تکان داد.

علمینوگستر ارائه دهنده انواع بالن ژوژه با برگه کالیبراسیون و معمولی