ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

فروش ارلن مایر ( لیست قیمت ارلن )

ارلن مایر یا ارلن عموماً جهت جوشاندن مایعات آزمایشگاهی و جداسازی گازها و تیتراسیون به کار می‌رود.

ارلن آزمایشگاهی ساخته شده از شیشه پیرکس (بروسیلیکات3.3) با تحمل حرارتی بالا

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 25 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت :

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 50 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت :

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 100 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 14000 تومان

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 250 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 17000 تومان

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 500 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 24000 تومان

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 1000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 40000 تومان

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 2000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 96000 تومان

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 3000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 155000 تومان

2121644.jpg 03 - ارلن مایر | ارلن آزمایشگاهی

ارلن 5000 سی سی

جنس : پیرکس(برسیلیکات3.3)
قیمت : 200000 تومان