ارلن خلاء و سیستم فیلتراسیون

ارلن خلاء (ارلن تخلیه) filter flask نوعی ارلن شیشه ای از جنس شیشه پیرکس با ضخامت زیاد است که دارای یک خروجی جانبی در یک سمت دهانه جهت اتصال به پمپ خلاء است و فیلتراسیون تحت خلاء می باشد.

فروش ارلن خلا

ارلن خلا 100 cc

قیمت : 20/000 تومان

فروش ارلن خلا

ارلن خلا 250 cc

قیمت : 25/000 تومان

فروش ارلن خلا

ارلن خلا cc 500

قیمت : 35/000 تومان

فروش ارلن خلا

ارلن خلا 1000 cc

قیمت : 55/000 تومان

فروش ارلن خلا

ارلن خلا 2000 cc

قیمت : 95/000 تومان

فروش ارلن خلا

ارلن خلا cc 3000

قیمت : 105/000 تومان

ارلن خلا و سیستم فیلتراسیون

سیستم فیلتراسیون (میلی پور) شات

ست فیلتراسیون
قیمت : تماس

سیستم فیلتراسیون چینی

سیستم فیلتراسیون (میلی پور) چینی

ست فیلتراسیون
قیمت : 420/000 تومان

سیستم فیلتراسیون میلی پور

سیستم فیلتراسیون (میلی پور) فیشر

ست فیلتراسیون
قیمت : 1/400/000 تومان