هات پلیت استیرر

فروش انواع هات پلیت ساده و استیرر دار( همزن) و شوف بالن (منتل) آنالوگ و دیجیتال با کیفیت ایرانی , کره ای و آلمانی در قیمت های مختلف

هات پلیت استیرر IKA

هات پلیت IKA

مدل RCT-BASIC

هات پلیت مگنت

هات پلیت استیرر (مگنت) آلفا

مدل hs-860
قیمت: 250/000 تومان

هات پلیت

هات پلیت آلفا

مدل H-180 قیمت : 160/000 تومان

هات پلیت 30*40 آلفا

هات پلیت 30*40 آلفا

دیجیتال

شوف بالن 3 خانه ایرانی

شوف بالن 3 خانه ایرانی

اقتصادی
قیمت:تماس

هات پلیت استیرر دیجیتال D500

هات پلیت استیرر D500 آلفا

دیجیتال باکیفیت اقتصادی
قیمت : 365/000 تومان

شوف بالن اقتصادی

شوف بالن ساخت ایران

آنالوگ اقتصادی

شوف بالن اقتصادی

شوف بالن تک خانه 250

ساخت ایران
اقتصادی
قیمت :190/000 تومان

شوف بالن اقتصادی

شوف بالن تک خانه 500

ساخت ایران
اقتصادی
قیمت :210/000 تومان

شوف بالن

شوف بالن تک خانه 100 ML

منتل آنالوگ , ساخت کشور کره
دما 450 با کیفیت و اقتصادی
قیمت:تماس

شوف بالن

شوف بالن تک خانه 250 ML

منتل آنالوگ ,ساخت کشور کره
دما 450 با کیفیت و اقتصادی
قیمت:تماس

شوف بالن

شوف بالن تک خانه 500mL

منتل آنالوگ, ساخت کشور کره
دما 450 با کیفیت و اقتصادی
قیمت: تماس

شوف بالن

شوف بالن تک خانه 1000 ML

منتل آنالوگ , ساخت کشور کره
دما 450 با کیفیت و اقتصادی
قیمت:تماس

شوف بالن

شوف بالن تک خانه 3000ML

منتل آنالوگ ,ساخت کشور کره
دما 450 با کیفیت و اقتصادی
قیمت:تماس

شوف بالن

شوف بالن تک خانه 5000mL

منتل آنالوگ, ساخت کشور کره
دما 450 با کیفیت و اقتصادی
قیمت: تماس

منتل دیجیتال

شوف بالن تک خانه 100ML

منتل دیجیتال ,ساخت کشور کره
دما 450 با کیفیت و اقتصادی
قیمت:تماس

منتل دیجیتال

شوف بالن تک خانه 250ML

منتل دیجیتال ,ساخت کشور کره
دما 450 با کیفیت و اقتصادی
قیمت:تماس

منتل دیجیتال

شوف بالن تک خانه 500mL

منتل دیجیتال, ساخت کشور کره
دما 450 با کیفیت و اقتصادی
قیمت: تماس

منتل دیجیتال

شوف بالن تک خانه 1000ML

منتل دیجیتال ,ساخت کشور کره
دما 450 با کیفیت و اقتصادی
قیمت:تماس

منتل دیجیتال

شوف بالن تک خانه 3000ML

منتل دیجیتال ,ساخت کشور کره
دما 450 با کیفیت و اقتصادی
قیمت:تماس

منتل دیجیتال

شوف بالن تک خانه 5000mL

منتل دیجیتال, ساخت کشور کره
دما 450 با کیفیت و اقتصادی
قیمت: تماس