لیست مواد شیمیایی مایعات مجللی

مواد شیمیایی دکتر مجللی مایعات

اسید استیک گلاسیال

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

اسید کلریدریک 37%

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

اسید سولفوریک 98% – 95%

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

اسید سولفوکرمیک

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

اسید نیتریک 65%

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

آب اکسیژنه %35

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

فرمالین %10

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

فرمالین %37

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

1 – بوتانول

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

تولوئن

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

ان-هگزان

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

پترولیوم اتر 60-40

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

دی کلرومتان

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

کلروفرم

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

اتیل استات

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

زایلین – مخلوط ایزومرها

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

استون

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

2-پروپانول

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

زایلین – مخلوط ایزومرها

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

2-پروپانول

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

متانول

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

استونیتریل

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

اسید فرمیک

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

اسید فسفریک 85%

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

اسید نیتریک 55%

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

اسید نیتریک 65%

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

اسید سولفوکرمیک

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

اسید سولفوریک 98% – 95%

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

اسید کلریدریک 37%

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

اسید استیک گلاسیال

پک های : 1 2.5 5 10 20 لیتری

انواع پک ها و بسته بندی مایعات

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

1 لیتری شیشه ای

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

1 لیتری پلی اتیلن

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

2.5 لیتری شیشه ای

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

2.5 لیتری پلی اتیلن

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

5 لیتری پلی اتیلن

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

10 لیتری پلی اتیلن

مواد شیمیایی آزمایشگاهی دکتر مجللی

پک

20 لیتری پلی اتیلن