بهار افشان

نمایندگی فروش محصولات بهار افشان

آنتی سرم های میکروبی

روی تصویر کلیک نمایید

سوش های باکتری لیوفیلیزه

روی تصویر کلیک نمایید

معرف های میکروب شناسی

روی تصویر کلیک نمایید

محیط های آماده مصرف

روی تصویر کلیک نمایید

مواد مصرفی الکتروفورز

روی تصویر کلیک نمایید

کیت های مواد مخدر و TLC

روی تصویر کلیک نمایید

هماتولوژی ( خون شناسی)

روی تصویر کلیک نمایید

غربالگری G6PD

روی تصویر کلیک نمایید

سرولوژی اختصاصی ایمونوهماتولوژی و بانک خون

روی تصویر کلیک نمایید

انعقاد

روی تصویر کلیک نمایید

کیت های SRID

روی تصویر کلیک نمایید

کیت های ایمونوفلورسانس

روی تصویر کلیک نمایید

بخش ادرار

روی تصویر کلیک نمایید

آندوسکوپی

روی تصویر کلیک نمایید

سرلوژی

روی تصویر کلیک نمایید

انگل شناسی و آزمایش مدفوع

روی تصویر کلیک نمایید

سیتولوژی و آسیب شناسی

روی تصویر کلیک نمایید

رنگ های پاتالوژی

روی تصویر کلیک نمایید

کیت های بیوشیمی

روی تصویر کلیک نمایید

بخش زنان زایمان

روی تصویر کلیک نمایید

بخش آنالیز اسپرم

روی تصویر کلیک نمایید

کشت سلولی

روی تصویر کلیک نمایید