برندهای تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی برند

محصولات برند آلمان

ارائه دستگاه ها و لوازم پلاستیکی با کیفیت بالا

لوازم پلاستیکی پلی لب

محصولات پلاستیکی پلی لب

ارائه لوازم مصرفی پلاستیکی از قبیل مزور و بشر و باریل و ...

لوازم پلاستیکی اکستراژن

محصولات اکستراژن

ارائه محصولات پلاستیکی زیستی و ژنتیکی Dna & Rnas free

شیشه آلات زیماکس

شیشه آلات آزمایشگاهی زیماکس

ارائه شیشه آلات آزمایشگاهی درجه یک

شیشه آلات آزمایشگاهی شات

شیشه آلات شات دوران

محصولات شیشه آلات آزمایشگاهی

فن آزما

فن آزما گستر

دستگاه های آزمایشگاهی با کیفیت ایران

فیلتر و صافی آزمایشگاهی

فیلترهای آزمایشگاهی فیلترلب اسپانیا

لوازم پلاسنیکی گرینر

محصولات پلاستیکی گرینر

فروش مواد شیمیایی مرک

مواد شیمیایی مرک

محیط کشت لیوفیلکم

محیط کشت لیوفیلکم ایتالیا

کاغذ صافی واتمن

فیلترهای واتمن

دستگاه های آزمایشگاهی ika

دستگاه های ika آلمان

دستگاه آزمایشگاهی ممرت

دستگاه های آزمایشگاهی ممرت

phمتر و tds میلی واکی

دستگاه های آنالیز آب میلی واکی

محصولات پلاستیکی spl کره

محصولات پلاستیکی spl